Înscrierea societăţilor

Extras din Metodologia pentru evidența Avizului de principiu conform prevederilor art. 9 și art. 11 din OG nr. 65/1994 republicată, cu modificările și completările ulterioare

Art. 3 În vederea înregistrării societăţii de expertiză contabilă/contabilitate la Oficiul Registrului Comerţului sau pentru orice modificare a condiţiilor prevăzute la art. 1 sau art. 2, structura de administrare a societăţii, prin administratorul/acţionarul/asociatul expert contabil pentru societățile de expertiză contabilă sau contabil autorizat pentru societățile de contabilitate, desemnat prin împuternicire semnată de toţi acţionarii/asociaţii ca reprezentant al societății, solicită avizul de principiu al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. În acest sens se completează o cerere conform anexei 1.a / 1.b, după caz, care va fi depusă la sediul filialei CECCAR, din județul în care se va constitui societatea. În cazul constituirii unei societăţi, cererea va fi însoțită de Împuternicirea în original pentru reprezentanul societăţii, de originalul Actului constitutiv și o copie a acestuia certificată prin semnătura reprezentantului societății cu mențiunea “conform cu originalul”, pe fiecare pagină. În cazul modificării actului constitutiv al unei societăţi, cererea va fi însoțită de Împuternicirea în original pentru reprezentantul societăţii, de originalul Actului constitutiv iniţial şi a celui modificat și o copie a Actului constitutiv modificat certificată prin semnătura reprezentantului societății cu mențiunea “conform cu originalul”, pe fiecare pagină. (…).

Art. 9 În cazul neutilizării Avizului de principiu, respectiv dacă în termen de maxim 30 de zile de la data emiterii nu s-a solicitat înregistrarea societății la Oficiul Registrul Comerțului și în termen de 45 de zile de la data emiterii nu s-a solicitat autorizarea societății la CECCAR, administratorul/ asociații experți contabili/contabili autorizați societății, în termen de 60 de zile de la data emiterii trebuie să predea originalul la filiala CECCAR care l-a eliberat. În acest sens, directorul executiv al filialei sau persoana desemnată prin Hotărârea Consiliului Filialei vadepune toate diligențele necesare în vederea recuperării Avizului de principiu în original. După recuperarea acestuia directorul executiv al filialei sau persoana desemnată prin Hotărârea Consiliului Filialei va proceda la anularea Avizul de principiu și la arhivarea acestuia. Totodată se va elibera persoanei de la care s-a realizat recuperarea Avizului de principiu în original o dovadă a predării acestuia la filiala CECCAR. (…).

Art. 12 Nerespectarea prevederilor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară gravă și atrage răspunderea disciplinară a administratorilor și asociaților experți contabili/contabili autorizați ai societății. În cazul în care asociatul este o persoană juridică membră CECCAR, răspunderea disciplinară va fi atrasă și asupra administratorilor și asociaților experți contabili/contabili autorizați ai acesteia, după caz. (…).

Art. 1 În conformitate cu prevederile art. 9 din OG 65/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societățile de expertiză contabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. societatea să aibă ca obiect de activitate principal exercitarea profesiei de expert contabil (cod CAEN 6920), iar activităţile secundare să fie conforme prevederilor prezentei ordonanţe și reglementărilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (Anexă);
 2. majoritatea acţiunilor sau a părţilor sociale să fie deținută de experţi contabili;
 3. structura de administrare a societăţii, conform Legii societăţilor nr. 31/1990, să fie aleasă în majoritate dintre acţionarii sau asociaţii experţi contabili;
 4. acţiunile să fie nominative şi orice nou asociat sau acţionar să fie admis de adunarea generală;
 5. modul de distribuire a beneficiilor și de suportare a pierderilor să se facă potrivit ponderilor acţiunilor sau părţilor sociale deținute de acţionari sau asociați.

Art. 2 În conformitate cu prevederile art. 11 coroborat cu art. 9 din OG nr. 65/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societățile de contabilitate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. societatea să aibă ca obiect de activitate principal exercitarea profesiei de contabil autorizat (cod CAEN 6920), iar activităţile secundare să fie conforme prevederilor prezentei ordonanţe şi reglementărilor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România;
 2. majoritatea acţiunilor sau a părţilor sociale să fie deţinută de contabili autorizati;
 3. structura de administrare a societăţii, conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să fie aleasă în majoritate dintre acţionarii sau asociaţii contabili autorizati;
 4. acţiunile să fie nominative şi orice nou asociat sau acţionar să fie admis de adunarea generală;
 5. modul de distribuire a beneficiilor şi de suportare a pierderilor să se facă potrivit ponderilor acţiunilor sau părţilor sociale deţinute de acţionari sau asociaţi.
Dosarul de înscriere al unei societăţi de expertiză contabilă trebuie să cuprindă, avizul de principiu eliberat de filială pentru înscrierea societății în cauză la ONRC, precum și următoarele documente:

 • actele societatii în copie xerox conform cu originalul (certificatul de înregistrare, actul constitutiv, certificatul constatator, încheierea Directorului Oficiul Registrului Comerţului/Rezoluţia);
 • în cazul societăților care se înscriu în cadrul CECCAR la un interval ce depășește 30 de zile de la emiterea certificatului de înregistrare emis de ONRC, se prezintă obligatoriu documentul emis de ONRC: Furnizare de informații/Furnizare de informații cu istoric (coduri CAEN și asociați/administratori);
 • declarația pe proprie răspundere, cererea de înscriere, declarația privind funcționarea societății de expertiză contabilă/contabilitate și fișa pentru societăți comerciale completate de reprezentantul legal al societatii, membru al CECCAR (formulare standard anexate);
 • actele de identitate ale administratorilor/asociaților societății: copie C.I. în cazul persoanelor fizice / copie certificat de înregistrare și act constitutiv în cazul persoanelor juridice.
 • copia carnetului de membru C.E.C.C.A.R. al reprezentantului legal;
 • dovada achitării taxei de înscriere în Tabloul Corpului a societăţii (150 Euro).

Dosarul complet cuprinzând documentația mai sus menționată, se prezintă pentru verificare la Serviciul Evidență-Tablou din cadrul Filialei CECCAR.

În baza documentaţiei depuse, după aprobarea înscrierii societății în Tabloul Corpului, în conformitate cu reglementările în vigoare, urmează a se elibera autorizaţia de funcţionare.

Serviciile contabile pot fi prestate de societăţile de profil în baza avizului anual de exercitarea a profesiei contabile, aviz care se poate obţine doar după îndeplinirea cumulativă a condiţiilor privind acordarea vizei anuale potrivit reglementărilor CECCAR.