Examenul de aptitudini

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, un dosar care să cuprindă:

a) cerere de înscriere la examenul de aptitudini, semnată olograf, în original;
b) copie legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei care atestă finalizarea studiilor superioare în cadrul unui program de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau echivalent, în științe economice, pentru candidații înscriși la examenul de expert contabil,  respectiv a diplomei de bacalaureat sau echivalent pentru candidații înscriși la examenul de contabil autorizat, recunoscute de ministerul de resort;
c) copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate;
d) copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu numele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul.
e) certificat de cazier judiciar valabil, în original;
f) adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu deplină, în original;
g) două fotografii tip C.I.;
h) dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 euro (contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua plății. Taxa de înscriere se poate plăti în contul bancar al filialei CECCAR Brașov (RO 7426179) : RO91 BTRL RONCRT 0V258 1560B - Banca Transilvania )
i) certificat de stagiu emis de filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, în original;

 

Data limită până la care candidații pot depune dosarul de înscriere la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini este 01 martie 2021 !
 • Sesiunea ordinară a examenului de aptitudini se va organiza în perioada 12-14 martie 2021 iar sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini în perioada 29-30 mai 2021.

  Potrivit art. 10 si 11 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat, examenul de aptitudini, pentru cele două categorii profesionale, constă în susținerea a trei, respectiv două probe, după cum urmează:

  Pentru accesul la profesia de expert contabil:

  1. a) prima probă conține subiecte din ariile de competențăcontabilitate și etica profesioniștilor contabili;
  2. b) a doua probă conține subiecte din ariile de competențăfiscalitate, drept și expertiză contabilă inclusiv cele cu componentă fiscală;
  3. c) a treia probă conține subiecte din ariile de competențăcontrol intern, audit și asigurare și managementul, analiza și evaluarea afacerii/întreprinderii.

  Pentru promovarea examenului de aptitudini candidatul trebuie să obțină minimum nota 6 la fiecare probă și cel puțin media 7 pentru cele trei probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la cele trei probe.

  Pentru accesul la profesia de contabil autorizat:

  1. a) prima proba conține subiecte din ariile de competențăcontabilitate și etica profesioniștilor contabili;
  2. b) a doua probă conține subiecte din ariile de competențăfiscalitate, drept și analiza financiară a afacerii/întreprinderii

  Pentru promovarea examenului de aptitudini candidatul trebuie să obțină minimum nota 6 la fiecare probă și cel puțin media 7 pentru cele două probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la cele două probe.