Examenul de aptitudini

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini - sesiunea extraordinară 03-05 decembrie 2021, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, un dosar care să cuprindă:
a) 
cerere de înscriere la examenul de aptitudini, semnată olograf, în original;
b) copie certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei care atestă finalizarea studiilor superioare în cadrul unui program de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau echivalent, în științe economice, pentru candidații înscriși la examenul de expert contabil,  respectiv a diplomei de bacalaureat sau echivalent pentru candidații înscriși la examenul de contabil autorizat, recunoscute de ministerul de resort;
c) copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate;
d) copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu numele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul.
e) certificat de cazier judiciar valabil, în original;
f) adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu deplină, în original; (eliberată de un medic neurolog sau psihiatru)
g) două fotografii tip C.I.;
h) dovada achitării taxei de înscriere, respectiv c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii a 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat;
i) certificat de stagiu emis de filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, în original;
j) 
acordul GDPR
k) 
acord inregistrare audio-video 

Certificarea copiei pentru conformitate cu originalul pentru documentele prevăzute la lit. b) - d) se realizează de către personalul CECCAR. Candidatul va prezenta la depunerea dosarului aceste documente în original sau copie legalizată, iar după certificarea copiei pentru conformitate cu originalul, originalul sau copia legalizată se returnează titularului.

Data limită până la care candidații pot depune dosarul de înscriere la sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini este 19 noiembrie 2021 !

 • CECCAR organizează în perioada 03-05 decembrie 2021 sesiune extraordinară a examenului de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de expert contabil și contabil autorizat.

  !!! În temeiul reglementărilor în vigoare, respectiv art. 10, alin. (5) – (7) și art.11, alin. (5) - (7) stagiarii care au participat la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini din martie 2021 și au obținut minim nota 6 la cel puțin una dintre probe vor putea susține în sesiunea din decembrie 2021 probele pentru care optează.

  !!! De asemenea, pentru stagiarii care au participat la sesiunea extraordinară din mai 2021, recunoașterea probelor se va face doar în condițiile în care au participat și la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini din martie 2021 și au obținut minim nota 6 la cel puțin una dintre probe.

  Data limită până la care candidații pot depune dosarul de înscriere la sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini este 19 noiembrie 2021.
  Potrivit hotărârii Consiliului superior al CECCAR nr. 611/01/06.04.2021, candidații care au participat și nu au reușit să promoveze examenul de aptitudini în cursul anului 2021 vor beneficia pentru sesiunea 03- 05 decembrie 2021 de taxe reduse, după cum urmează:

  Pentru categoria expert contabil:

  1. 550 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a trei probe în sesiunea extraordinară;
  2. 450 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
  3. 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

  Pentru categoria contabil autorizat:

  1. 375 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
  2. 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

  Taxa rămâne la valoarea inițială de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat, pentru candidații care nu au participat la nicio sesiune, ordinară sau extraordinară, din cadrul aceluiași an calendaristic.
  Taxa de înscriere se poate plăti în contul bancar al filialei CECCAR Brașov (RO 7426179) : RO91 BTRL RONCRT 0V258 1560B - Banca Transilvania)

  În tabelul de mai jos vă anexăm și o centralizare a probelor și a zilelor de examen:

  Pentru categoria expert contabil

  Tabel 1-Examen aptitudini probe EC 

  Pentru categoria contabil autorizat

  Tabel 2-Examen aptitudini probe CA