Examenul de aptitudini

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini – sesiunea extraordinară, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, respectiv filiala în care este luat în evidență un dosar care să cuprindă:
a) cerere de înscriere la examenul de aptitudini, semnată olograf, în original;
b) copie certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei care atestă finalizarea studiilor superioare în cadrul unui program de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau echivalent, în științe economice, pentru candidații înscriși la examenul de expert contabil,  respectiv a diplomei de bacalaureat sau echivalent pentru candidații înscriși la examenul de contabil autorizat, recunoscute de ministerul de resort;
c) copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate;
d) copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu numele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul.
e) certificat de cazier judiciar valabil, în original;
f) adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu deplină, în original;
g) două fotografii tip C.I. – care vor fi transmise direct către centrul de examen, ulterior stabilirii acestuia;
h) dovada achitării taxei de înscriere;
i) certificat de stagiu emis de filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, în original;
j) cererea de înscriere ca membru CECCAR condiționată de promovarea examenului de aptitudini (prevăzută de art. 15, alin. (2), lit.j. din Regulamentul de aptitudini);
k) acordul GDPR;
l) acord inregistrare audio-video.

 
Certificarea copiei pentru conformitate cu originalul pentru documentele prevăzute la lit. b) - d) se realizează de către personalul CECCAR. Candidatul va prezenta la depunerea dosarului aceste documente în original sau copie legalizată, iar după certificarea copiei pentru conformitate cu originalul, originalul sau copia legalizată se returnează titularului.
Termenul pentru depunerea dosarelor de înscriere este 08 mai 2023.
 
Pentru candidații care au participat la sesiunea din martie 2023 a examenului de aptitudini, documentele de înscriere sunt cele menționate la pct. a, f (cu verificarea valabilității), g, h, j, k și l.

În temeiul reglementărilor în vigoare, respectiv art. 10, alin. (5) – (7) și art.11, alin. (5) - (7) stagiarii care au participat la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini din martie 2023 și au obținut minim nota 6 la cel puțin una dintre probe vor putea susține în sesiunea din martie 2023 probele pentru care optează.

 
Potrivit hotărârii Consiliului superior al CECCAR, candidații care au participat și nu au reușit să promoveze examenul de aptitudini, sesiunea mai 2023, vor beneficia pentru sesiunea 19-21 mai 2023 de taxe reduse, după cum urmează:
Pentru categoria expert contabil:
  1. 550 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a trei probe în sesiunea extraordinară;
  2. 450 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
  3. 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.
Pentru categoria contabil autorizat:
  1. 375 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
  2. 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.
Taxa rămâne la valoarea inițială de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat, pentru candidații care nu au participat la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini, martie 2023.

Plata taxei de înscriere la examenul de aptitudini va face în contul filialei CECCAR Brașov (CUI: RO 7426179) – deschis la Banca Transilvania Brașov
RO91 BTRL RONCRT 0V258 1560B
               

Sesiuni de examen de aptitudini

CECCAR organizează în zilele de 19, 20 și 21 mai 2023 sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de expert contabil și contabil autorizat.

Structura probelor de examen pentru cele două categorii profesionale